خدمات و راه کارهای شبکه، جزئی اساسی از از پروسه برقراری شبکه است.
امروزه دیگر همه جا نیاز به اینترنت و برقراری شبکه وجود دارد.
نمی توانید جایی را مثال بزنید که نیاز به شبکه نداشته باشد.
همه سازمان هاو ادارت، بیمارستانها، مراکز مهم نظامی، آموزشی، صنعتی و …
بدون شک برای ارتقای سطح کیفی و تعامل بیشتر مشتریان و کاربران و کارمندان خود، باید از بستر شبکه و اینترنت استفاده کنند.

اهمیت موضوع خدمات شبکه

به همین دلیل است که خدمات و راه کار های مربوط به شبکه،
موضوع بسیار مهمی در حوزه شبکه است.  استقرار شبکه بخش بسیار مهمی است
اما مهمتر از آن، خدمات و راه کارهای شبکه است که باید همواره و به صورت مستمر برای تجهیزات و زیر ساخت های شبکه  انجام شود.
هر گونه غفلت از این کار ممکن است علاوه بر کاهش بهره وری و کمتر و کند تر شدن شدن فرآیند کاری،  ضررهای مالی هم به  شرکت و یا سازمان وارد کند.