یو پی اس | ups دستگاهی است که در هنگام قطع برق و یا نوسانات آن، باعث میشود تا همه دستگاهها و وسایل برقی همچنان در مدار بمانند.
به این معنا که هر گاه برق شهری دچار نوسان شد (اتفاقی که بسیار شایع است) و یا برق شهری قطع شد،
یو پی اس | ups به عنوان یک منبع تغذیه وارد عمل میشود
و انرژی الکتریکی را برای دستگاه یا وسیله مورد نظر تامین میکند.
از آنجاییکه نوسانات متوالی و ناگهانی برق برای دستگاهها و وسایل مضر است
و در صورتی که این اتفاق بیفتد امکان دارد تاثیر بسیار بدی بر دستگاهها و وسایل برقی داشته باشد،
اغلب کارشناسان توصیه می کنند حتما از یو پی اس استفاده شود.