اخبار و اطلاعات امروزه بخش مهمی از زندگی روزمره ما شده است. افراد برای به دست آوردن اخبار و اطلاعات مختلف، به سایت ها و خبرگزاری های نختلف رجوع میکنندو

با خواندن و یا دیدن و یا شنیدن این اخبار به تحلیل در مورد مسائل مختلف می پردازند. از انجاییکه بسیاری از اتفاقات روزمره زندگی ماف مرتبط به خبرهایی است که در کنار ما اتفاق می افتد

لازم است که این خبرها همواره پیگیری شود.

یکی از کارهایی که ما در لیمانت انجام میدهیم،  ارائه بهترین و مهمترین خبرها در حوزه مخابرات و شبکه است

تا دوستداران این حوزه بتوانند  با استفاده از این گونه خرها، هم به ارتقای سطح دانش خود بپردازند و هم تحلیل درستی از وقایع مخابراتی داشته باشند.